Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen CléBelle en een patiënt/cliënt waarop CléBelle deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten
CléBelle zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. CléBelle zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling(en).

3. Afspraken
Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch, per sms, per Whatsapp of via de website worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan CléBelle door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan zal CléBelle de gehele behandeling voor de gereserveerde tijd aan patiënt/cliënt doorberekenen.

Enkel wanneer CléBelle de betaling heeft ontvangen, kan er een nieuwe afspraak gemaakt worden. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de zaak aankomt, dan mag CléBelle de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door CléBelle dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de patiënt/cliënt te worden doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling
CléBelle vermeldt alle tarieven van behandelingen op de website van de praktijk en op een goed zichtbare plaats in de praktijk of wachtruimte. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, contant of per bancontact te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking of betalingsverzoek betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan CléBelle. CléBelle is gerechtigd om voor niet betaalde facturen na het verstrijken van de betalingstermijn administratie kosten à € 15,00 in rekening te brengen. Indien de herinneringsfactuur niet betaald is binnen 5 werkdagen zal een incassobureau in geschakeld worden.

Betaling in termijnen is niet mogelijk.

5. Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan CléBelle. De persoonlijke gegevens worden door CléBelle opgenomen in een geautomatiseerd systeem en op een klantenlaart. Deze wordt behandelt volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de patiënt/cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De patiënt/cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

De wet AVG verklaring vindt u onderaan deze algemene voorwaarden. Bij het maken van een afspraak gaat u ook automatisch akkoord met deze regels.

6. Geheimhouding
CléBelle is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de patiënt/cliënt verteld tijdens een behandeling en alle zaken die naar de betreffende persoon kunnen leiden.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, CléBelle verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
CléBelle kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat patiënt/cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding of schade ontstaan door het niet of niet juist opvolgen van behandeladviezen.

CléBelle is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

8. Beschadiging en diefstal
De patiënt/cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van CléBelle.

Diefstal wordt door CléBelle altijd gemeld bij de politie.

9. Klachten
Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk of per e-mail worden gemeld aan CléBelle. CléBelle dient de patiënt/cliënt, binnen zeven dagen, na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal CléBelle de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien CléBelle en patiënt/cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

Patiënt/cliënt zal de klachten niet delen op sociale media.

10. Recht
Op welke overeenkomst tussen CléBelle en patiënt/cliënt is het Belgisch recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Toestemming privacy beleid persoonsgegevens

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. van de Wet bescherming. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:

1. de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en
2. het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).

Door deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor u als voor mij – dat u weet wat ik als pedicure voor het uitvoeren van een verantwoordelijke voetbehandeling over u vast moet leggen. Met deze verklaring geeft u mij voor het noteren en bijhouden van bepaalde persoonsgegevens, toestemming.

Bij het maken van een afspraak geeft de patiënt/cliënt CléBelle toestemming om de volgende gegevens in het geautomatiseerde patiëntenbestand vast te leggen;

Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn peresoons- gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres etc., noodzakelijk voor administratie, facturering en contacten met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, verpleegkundige , podotherapeut en/of meewerkende collega pedicure/stagiaire.

Ik geef toestemming voor het opnemen en noteren van mijn voetklachten op een papieren en/of digitale voetenkaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling / verzorging van mijn voetproble(e)m(en). Ook voor collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing naar de behandelende (huis)arts en/of andere (medische) disciplines.

Ik geef toestemming voor het vastleggen van mijn medische gegevens die van groot belang zijn voor de voetbehandeling zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen (gebruik bloedverdunners), het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc.

Ik geef toestemming voor het eventueel digitaal nemen en vastleggen van foto`s van mijn voetprobleem met betrekking tot controle van de vooruitgang van de behandeling en eventueel voor collegiaal overleg en/of verwijzing naar andere (medische) disciplines.

De patiënt/cliënt heeft ten allen tijde het recht de hiervoor aangekruiste toestemmingen, om welke reden dan ook, in te trekken. CléBelle zal dit ook moeten melden aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn/waren bij de dienstverlening.